Levensverhalen
&
Documenten

Genealogie gaat bij ons vooral over mensen. We hebben een duik genomen in ons 'papierenarchief' en zullen deze beetje bij beetje hier onderbrengen.

Documenten

Niet alleen de levensverhalen en documenten vindt je hier terug maar ook gerechtsstukken en testamenten.Zoeken

Achternaam:
 
Voorna(a)m(en):
 
 

Uitgebreid zoeken


Testament van Joanna Elisabetha Bleijs

GA Den Haag Notarieel Archief - Inventaris 1775 blz. 255,256

Transcriptie

Acte van Declaratour No. 95

1. Op huyden den 2en october 1740
compareerden voor mij Pieter de Graaff,
openbaar Notaris bij den ed: Hove van Hollant,
geadmitteert in 's Gravenhage residerende, ter
5. presentie van de nader genoemde getuygen, Jan
Bleijs en Helena Roels, egtelieden, als anders
de voogden over hun minderjarige kind
genaemt Johanna Elisabeth, welck kind
op den 6 maii 1738 is gedoopt volgend de-
10. claratoir of doopsel alle vanden Eerwaerde
Heer Joannes van der Zee pastoor in 's Hage
en nu nog in het leven soo als hier na wort
verclaert.
En verclaerden zij comparanten onfangen
15. te hebben uijtganden vande heeren ...orgers
der drie Roomsch Catholijke godshuysen of
armen comptoiren te Amsterdam (namen-
lijck het meysjeshuys, het jongenshuys
en oude armen comptoir) als executeurs
20. vanden testamente van wijle vrouwe Johanna
Elisabeth Blesen overleden huysvrouw
vanden heer Godefridus Franciscus
Cromhout, Heere vande Werve, Act de
somme van Eenduijzent guldens, en dat
25. ter voldoening van zodanig legaat
alswel geweate vrouwe Johanna
Elisabeth Blesen bij haar testament op den
21 maart 1733 ten eersten voor notaris
Jan Adriaaansz van Huijgen te Amsterdam
30. aan ijder kind daer zij bij den doop peet
over heeft gestaen of iemand in haer
naem heeft laten staan ( 't welck ten tijde
van haer afsterven in't leven zoude zijn
de comparanten) gemaeckt en besprooken
35. heeft, voor welk legaat zij comparanten
in de naem van hun gemaekte kind de
voorsz: Heeren executeurs, mitsgaders
den boedel en erffgenaemen van de voorn
testatrice bij desen quiteeren met belofte
40. van vrijwaring voor alle namaning
des wegen, onder verband als na regth.

Compareerde hiermede degeen
Gerard van Asten, agent en raeton

45. alsmede Gijsbertus de Rouw de welcke
verclaerden dat het bovengenoemde kindt
als nog in levende lijve te sijn.

Aldus gedaan ende gepasseert in 's Hage

50. voornt: ter presentie van Albertus
de Graaf en Louis La Febun als getuygen
hier toe versogt.
Jan Bleijs
Dit mer X kt is gesteat met de hand van Helena
Roels
Gerard van Asten G. de Rouw
Louis Le Februn Albertus de Graaff
1740 P: De Graaff Nots: OpenB:

Home | Wat is Nieuw | Genealogie | Levensverhalen | Fotoalbum | Zin of Onzin | Familienamen | Sitemap | Over ons

Copyright Mar & Arne Bleijs 1998 - 2020 - All rights reserved