Familie Bleijs - Bleys - Blijs

Het Rijswijk van Matthias Jansse Bleijs

afbeelding

Transcriptie Huurakte - 1725

Pag. 69 (1)

 1. Op Huyden den Elffden Julii 1725
  compareerde voor mij Pieter de Graaff, openbaar
  Notaris bij den ed; Hove van Hollandt gead-
  mitteerd in 's Gravenhage residerende ter pre-
 2. sentie vande naergenoemde getuygen d'heer
  Cornelis vander Kun, woonende tot Waete-
  ringh, mij Notaris bekent, dewelcke ver-
  claerde verhuurt te hebben aan Matthijs
  Janssen Bleijs woonende tot Rijswijck
 3. die in huyre bekende aengenomen ende
  geaccepteert te hebben gelijck, sij com-
  paranten respectivelijck verclaeren te-
  doen bij desen. Eerstelijck twee morgen,
  twee hont waermoeslant mette plantagie
 4. daer op staende, gelegen tot Rijswijck ofte
  soo groot ende kleyn als 'tselve soudemogen
  wesen stootende de maet mette voet alsmede
  nogh het thuyntje over de wegh alle jegen-
  woordigh gebruyck werdende bij den
 5. voornoemde Matthijs Janssen, ende dat
  tesaemen om ende voor de somme van
  hondert en vijffentwintigh Caroli
  guldens int jaer vrij gelt van alles

  Pag. 70 (2)

  nietwer uytgesondert ofte gereserveert
 6. sullende de verpondinge ende andere
 7. ongelden vant voorschreve lant, bij-
  den huyrder werden betaelt, ende dat
  voor den tijt van dartigh aghter een
  volgende jaeren, waer van het eerste
 8. jaer ingaen sal met den eersten februarii
  1727 en eyndigende den laetste januarii
  1757 incluys den huyrder is, ende sal
  sijn gehouden de wegh en de vaert
  houden uyt alle schouen ende de-
 9. banwercken daer toe. Specterende tot
  sijnen kosten te maeken. Ende de verhuyr-
  der en is noghte en sal niet gehouden
  sijn, eenige reparatien aen eenige hey-
  ningen int geheel ofte ten deele te doen
 10. maar sal dien onderhout ofte reparatie
  comen tot koste vanden huurder alleen
  sonder voor allen 't geene voorsz: staet aen
  sijne huurpenningen its te mogen corten

  Pag. 71 (3)

  -------------------------------------------------
 11. ende is oock specialijck bedongen, dat
  allen 'tgeene het voorschreve waermoes
  land alreede staat geplant, ende nogh ge-
  plant sal worden bij 't uytgaen vandese
  huyre ten proffijte van den Eygenaer
 12. sal moeten blijven staen,
  -------------------------------------------------
  Wijders is geconditioneert, indien den
  huurder binnen die tijt sal komen te over-
  lijden, sal sijn vrouw Wijve Pieterse Kou-
 13. wenhoven in deselve huur en condition
  konnen treeden en indien Matthijs
  Janssen Blijs, en sijn vrouw Wijve Pieters
  Kouwenhoven binnen deesentijt komen
  te overlijden sal alsdan Jacobus vander
 14. Speck de voorsoon van Wijve Pieters
  Kouwenhoven indeselve huur en conditieit
  konnen treeden.
  En is verder bedongen dat indien Jacobus
  vander Spek geene genegentheyd mogte
 15. hebben om naer de dood van Matthijs
  Janssen sijn stieffvader en Wijve Pieters

  Pag. 72 (4)

  Kouwenhoven sijn moeder, om inde verder
  huurjaeren te treeden tot alsdan sijn
  broeder Jan Tijssen Blijs indie verder
 16. huurjaeren kan treeden, als ook dat
  indien Jacobus vander Spek en Jan
  Tijssen Bleijs geen van beyden in de ver-
  huurjaeren wilden treeden, naer het
  overlijden van de voornoemde Matthijs
 17. Jansse Bleijs en sijn huysvrouw Wijve
  Pieters Kouwenhoven dat alsdan deese
  gemaekte huyre uyt sal sijn en alle
  de gestelde heyningen op het voornoemde
  lant moeten blijven staen als ook alle
 18. de fruytbomen inden selve staet als
  die gevonden werden op het overlijden
  vanden laestlevende van hun beyden
  te weten Matthijs Jansse Bleijs en
  Wijve Pieters Kouwenhoven sonder dat
 19. deselve beschaedigd ofte uytgeroeid moge
  werden endat tot voor deele van den
  verhuurder; mits nogtans dat alswaere
  de voorn: Jacobus vander Speck en Jan
  Tijssen Bleijs op het overlijden van Matthijs
 20. Janssen Bleijs, en Wijve Pieters Kouwenhove

  Pag. 73 (5)

  niet intreeden de bovengemelde huur
  dat alsdan d'Erffgenamen van de voorschreve
  Matthijs Jansse Bleijs en Wijve Pieters, een
  jaer huur sullen kosten.

 21. Is verders gecontitioneert dat den huurder
  inde vier laeste huurjaaren voor het expic-
  reren vande voorsz: huurjaaren het hout
  om het voorsz: land als oock den elst om
 22. het thuyntje over den wegh niet sal mogen
  hakken; als oock nooit sal mogen hacken
  ofte roeyen den elst tusse hen den verhuurder
  end' erffgenamen van Pieter Hanout staende.
  En dat den elst die den huurder voor de
 23. vier laeste huurjaeren uyt rooyt op sijne kosten
  op nieuw pooten moet, en indien hij se
  hackt wederom op sijnen kosten inpooten
  moet daer de ouden uyt sijn;

 24. Verders dat alle boomen geene uytgesondert
  die staen ofte gepoot zullen werden ten tijds
  van de voorsz: huurjaaren in het thuyntje
  over den wegh, op het expireeren vande
  voornoemde huurjaaren zullen moeten
 25. blijven staen tot voordeel van den
  verhuurder;

  Pag. 74 (6)

  Wijders dat op het expireeren vande huur-
  jaeren bij aldien den huurder, sijn vrouw opte ijmand
  van haare twee soonen boovengemeld
 26. geene geneegenheyt mogten hebben om
  het selffde verhuurde land wederom inte
  huuren dat alsdan de heyningen en
  verdere fruytboomen die van den huurder
  zijn vrouw ofte zoonen (die inde verder
 27. huurjaeren van haare ouders mogten
  getreeden sijn) op dit land gestelt ofte
  gepoot sijn, enalsdan nogh in weesen zijn
  van twee mannen het selve, verstaenden
  en wedersijds gekoosen sullen moeten
 28. gewaerdeerd werden en volgens deese
  waerdeering van den verhuurder ofte sijne
  erffgenaemen sullen moeten overgenomen
  werden uijtgenomen in het thuyntje over
  den wegh.

 29. Is nogh verders bedongen dat indien
  den huurders sijn vrouw ofte een van
  twee boovengenoemde Zoonen die bij afflijven-
  heyd van Matthijs Janssen inde verder

 30. Pag. 75 (7)

 31. huurjaeren getreeden sijn, twee jaeren
  ingebreeke blijft de bedongen huurpenn:
  te betaelen dat het alsdan den huyrder
  en sijne erffgenamen vrij staen sal het
  verhuurde land en het thuyntje aenanderen
 32. te verhuuren en dat alsdan den huurder-
  vrouw ofte Zoon in de huur jaeren
  getreden alles zullen moeten opruymen
  't sij van heyningen of boomgewas
  gelijck het staet zonder iets te konnen
 33. vanden verhuurder protendeeren voor
  de gepoote boomen ofte gestelde hey-
  ningen vanden huurder; en dat oock
  in soo een gevalle den huurder vrouw
  ofte soone in deselve huur getreeden
 34. verbonden zullen blijven om haere
  onbetaelde huurpenningen ten eerstes
  te betaelen.

  Voorts sal den voornoemde huurder
 35. sonder tegen seggen moeten gedoogen
  een melck padt over 't voorsz: gehuurde
  lant, omme de beesten te commen gaen
  melcken, gaende op 't weyland vanden

  Pag. 76 (8)

  verhuurder leggende tegen de Kleywegh
 36. ende dat den draij leggende over de
  Rijswijckse vaert 't elkens sal moeten
  werden overgedrayt. Ende sal den huurder
  sijne uytgelooffde huurpenningen
  alle jaeren precies gehouden sijn te betaelen op den
 37. verschijndagh.

  Tot naercominge ende voldoening van
  geene voorsz: staet verbinden partijen
  hunne respective persoonen ende goede
 38. deselve submitterende allen Heeren Hooge
  regtern en de geregten. Ende verclaer-
  den voornoemde huurder hem verders
  te onderwerpen aende vrijwillige condem-
  natie vanden Hove ofte Hoogen Rade in
 39. Hollandt, tot dien eijnde constituerend
  en de magtigh maekende bij desen Paulus
  van Braekel, Willem Hoijer en de Jo-
  hannes Jacobus van Reenen procuren
  voor den voorn: Hove ende Hogen raed
 40. ende een ijder van henlieden int bij sou

  Pag. 77 (9)

  soo omme de voorsz: condemnatie tot
  sijnen kosten te versoeken, als daerinne
  te confonteren respectivelijck, belovende
  ratificatie als naeregten, aldus gedaen
 41. ende gepasseert in 's Hage voorn: ter
  presentie van Matthijs van Verhelden en
  Johannes Moschagen als getuygen hier toe
  versoght.

Cornelis van der Kun
Matthijs Jansse Bleijs
Mattijs van Verhelden
Johannes Moschagen
P. De Graaff Not. Openb.
1725