Familie Bleijs - Bleys - Blijs

Het Rijswijk van Paulus Joannesz Bleijs

afbeelding

Transcriptie Huurakte - 1679

Blad 1

 1. Op huyden de 9de februarii 1679 compareerden
  voor mij Johan van de Broeck, openbaar notaris
  bij de ed: Hoven van Hollandt en de d'achtbare
  magistraten van 's Gravenhage, geadmitteerd binnen deselve
 2. Stats residerende, in presentie van de nagenoemde getuygen
  juff: Constantia vander Hove wwe ende boedelhouster
  ende Hr ende Mw Gerard Graswinkel, in sijn leven
  S...... van 's Gravenhage, d'erven K. S.......
  Verhuyre, ende Paulus Jansse Blies
 3. Thuynman, die mede compareerd verclaerd gehuyrt te
  hebben, so het woonhuys, ende aanhorige lande oft
  horst, soodanig als die naer het afstand ende
  verlagen aengelegen is tot Bogaert, Soo groot en kleyn
  als het selve gelegen is tussen sijne heyningen
 4. getimmert .. geslaen, gelegen inde Ambachte van Rijswijck.
  Belent ten suydsy de genoemde buyren int' dorp
  ten oostsy de verhuyrders erffs selfst met haer achtergelegen horst
  tegenwoordig gebruikt bij Boor diricks ten noordsy het
  gemene gangh padt, ten westsy 't kerckland, ende
 5. dat voorden tijt van vijff achtereenvolgende jaeren
  .......... genoemd hebbende inde 6e februarii deses
  jaeren 1679 AD ............... met ultima januarii
  1679 .... sall de huyrder 't bewonen vande huys aen
  hen hebben tot ultima april des voorst jaeren 1679
 6. enne dat voorde somma van hondert car: gult van
  .... stuij: 't stuck: ------ jaerlijks te
  betaelen .. ...... ....... paat oft ....... ....
  jaers ....... ......... vande huyre, in plaetse
  van borg. als welck binnen ene jaere hij huyrder
 7. voor sijn prompte betaeling, t' ... ke.. sall .......
  ene gult, ........dan hij huyrder sall mogen
  volstean inde vier en twintig gult, alle vierend ...
  jaeren, ende ..... hij huyrder is gebruikt mogen

  Blad 2

  blijven van voorst ......... jaere t' ... elckend met
 8. t ........ ofte ....... in plaets van borge
  soo salle verhuyrderst vrij staen .........
  huyrden, d' eerst huyre te mogen op seggen, ende ten
  gehuyrde ...... ...... en ander ma........ huyren tot sa......
  verhuyrders ........ ...... ...... geconditioneeren dat
 9. ter inpiruim? ..... ....... ........ huyrder niet .. sall
  mogen eenige stambomen of ander sulks meetenemen ..... voorts
  gehuyre alwaere ...... ..... .....bij ...... daer opgeplant
  ofte gepoot mogen sijn, maer sullen alle moete
  blijven, te behouen van de huyrster -------------------------
 10. --------------------------------------------------------------- ------
  ------- sonder die hij huyrder, daer ........ ...... niet sall mogen
  corten ...... sijn belaeste paele oft als ........ ........ ........... huyrpennings
  --------------------------------------------------------------- ------
  --------------------------------------------------------------- ------
 11. ------------------------------- -------------- vorens saller
  huyrder gehouden ....... t voorn: land ..... ....... niet
  behooren te .........., ende .. .................... gelijck een
  goet huyrder schuldig is en behoore en den, de huyrder
  sall mede naerde Inpiruin vande voorn: huyrjaeren
 12. gehouden ....... d' huysings ...... .... naer behoorens oock
  ......... .... .........., ....., ende dack, dese gelijck,
  ........ hij huyrder, sijne belaste paele ofte huyrder
  sall moeten betaelen is -------------------- gelt --------
  ------------------------, tot naercooming
 13. van alle het geen voorn: staet ---------- hij comp:
  .. buiden haere ....... persoons . ge........
  alle haere goederen roerende ene onroerende presentie
  ene toe......... egen van is uytgesondert deselven

  Blad 3

  sullend te ....... ....................
 14. ----------------- .......... ---------------- ................. hove
  van Hollandt, te ....... sijne, hij huyrder hen ......
  ........ ....... ....... bijde voorn: hove of gerecht van
  Rijswijck tot ....... ---------- goedewilliglijck
  .......... Comp: ....... ..... tot die eijnds ...... ...... ........
 15. Cons.........ren Harmen van Oolen, Gerrit van Dalfsen
  ende Jacob van E......soeien, present, ....... voorn: land
  Johan vande Plub, Johan Louckert, Dirck Reaherende
  ............. ................. voorn: ge...gen ... Rijswijck te
  same ofte ...... van ..... bijsonder, soo ........
 16. de voorn: condem...... en soucken als daer......
  te consentueren be......... hij ---------- ............
  ....... ...... te sullen houden ....... den gouden alle get.......
  bijde ...... geconstitiuerende ........ ......... .........
  .. ......... sall worden onder ........... aldus
 17. gedaen . ge..sst ------------------------------ ten
  presentie van ........................... ......... ....... ...........
  ...................... .............................. .... .......... ..........
  ............. ........... ......................
  Constantia van den Hove
 18. Paulus Jansse Bleijs
  C. vander Meer
  Jan ........ van
  Tenorrand
  J.vd Broeck Not. openb.