Familie Bleijs - Bleys - Blijs

Het Rijswijk van Paulus Joannesz Bleijs

afbeelding

Paulus leefde hier

Paulus Joannesz Bleijs is de oudste aantoonbare stamvader van de familie Bleijs, Bleys of Blijs. Hij woont in Rijswijk, Zuid-Holland, en ook zijn nakomelingen van de eerste vijf generaties blijven daar wonen.

Op 22 augustus 1670 huurt Paulus:

"... in huijre aengegaen te hebben een stuck
warmoessiers landt groot
gelegen achter den Compteerde huijzenge
genaemt Witshenburch,
met de huijzenge dabij gestaend dat voor tijt van vijff achter een volgende jaeren ...".

afbeelding

Fragment huurakte van de grond die Paulus huurt in 1670

We hebben geen ander tussenliggend huurcontract gevonden, en we gaan ervan uit dat deze verlengd is, want het nieuwe huurcontract uit 1679 geeft dezelfde plaats aan, alleen iets ruimer geformuleerd.

afbeelding

Fragment huurakte van de grond die Paulus huurt in 1679

Op 9 februari 1679 huurt Paulus van juffrouw Constantia vander Hove:

"so het woonhuys, ende aanhorige lande oft horst, soodanig als die naer het afstand ende verlagen aengelegen is tot Bogaert, Soo groot en kleyn als het selve gelegen is tussen sijne heyningen getimmert geslaen, gelegen inde Ambachte van Rijswijck. Belent ten suydsy de genoemde buyren int'dorp ten oostsy de verhuyrders erffs selfst met haer achtergelegen horst tegenwoordig gebruikt bij Boor diricks ten noordsy het gemene gangh padt, ten westsy 't kerckland, ende voorden tijt van vijff achtereenvolgende jaeren"

We nemen aan dat Paulus en zijn gezin in de jaren 1670 tot 1684 op deze plaats gewoond heeft.