Familie Bleijs - Bleys - Blijs

Acte van Declaratour

afbeelding

Acte van Declaratour No. 95

Pag. 255 (1)

 1. Op huyden den 2en october 1740
  compareerden voor mij Pieter de Graaff,
  openbaar Notaris bij den ed: Hove van Hollant,
  geadmitteert in 's Gravenhage residerende, ter
 2. presentie van de nader genoemde getuygen, Jan
  Bleijs en Helena Roels, egtelieden, als anders
  de voogden over hun minderjarige kind
  genaemt Johanna Elisabeth, welck kind
  op den 6 maii 1738 is gedoopt volgend de-
 3. claratoir of doopsel alle vanden Eerwaerde
  Heer Joannes van der Zee pastoor in 's Hage
  en nu nog in het leven soo als hier na wort
  verclaert.
  En verclaerden zij comparanten onfangen
 4. te hebben uijtganden vande heeren ...orgers
  der drie Roomsch Catholijke godshuysen of
  armen comptoiren te Amsterdam (namen-
  lijck het meysjeshuys, het jongenshuys
  en oude armen comptoir) als executeurs
 5. vanden testamente van wijle vrouwe Johanna
  Elisabeth Blesen overleden huysvrouw
  vanden heer Godefridus Franciscus
  Cromhout, Heere vande Werve, Act de
  somme van Eenduijzent guldens, en dat
 6. ter voldoening van zodanig legaat
  alswel geweate vrouwe Johanna
  Elisabeth Blesen bij haar testament op den
  21 maart 1733 ten eersten voor notaris
  Jan Adriaaansz van Huijgen te Amsterdam

 7. Pag. 256 (2)

 8. aan ijder kind daer zij bij den doop peet
  over heeft gestaen of iemand in haer
  naem heeft laten staan ( 't welck ten tijde
  van haer afsterven in't leven zoude zijn
  de comparanten) gemaeckt en besprooken
 9. heeft, voor welk legaat zij comparanten
  in de naem van hun gemaekte kind de
  voorsz: Heeren executeurs, mitsgaders
  den boedel en erffgenaemen van de voorn
  testatrice bij desen quiteeren met belofte
 10. van vrijwaring voor alle namaning
  des wegen, onder verband als na regth.

  Compareerde hiermede degeen
  Gerard van Asten, agent en raeton
 11. alsmede Gijsbertus de Rouw de welcke
  verclaerden dat het bovengenoemde kindt
  als nog in levende lijve te sijn.

  Aldus gedaan ende gepasseert in 's Hage
 12. voornt: ter presentie van Albertus
  de Graaf en Louis La Febun als getuygen
  hier toe versogt.

Jan Bleijs
Dit mer X kt is gesteat met de hand van Helena
Roels
Gerard van Asten G. de Rouw
Louis Le Februn Albertus de Graaff
1740 P: De Graaff Nots: OpenB: